امروز : جمعه, 02 فروردین 1398
» » تجديد دعوتنامه اسناد انتخاب مشاور محدود دو مرحله اي شماره ١٤٣-٢/٩٧

 

رعايت نكات ايمني مهمتر از انجام كار  است .

مديرعامل محترم شركت هاي :

موضوع : تجديد دعوتنامه اسناد انتخاب مشاور محدود دو مرحله اي شماره ١٤٣-٢/٩٧          

با سلام و احترام

پیرو آگهی فراخوان عمومی شماره 1-97 وکسب حداقل امتیاز توسط آن شرکتها بدینوسیله از آن شرکتها دعوت بعمل می آید تا در دعوتنامه انتخاب مشاور  محدود دو مرحله ای شماره 143-2/97 بشرح ذیل شرکت نماید.

1-موضوع دعوتنامه: انجام مطالعات و خدمات مهندسی طراحی و بررسي هاي فني ، اقتصادي کلیه طرحهاي مورد نياز در محدوده شرق شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان (شهرستان های مراوه تپه ، کلاله ، گالیکش ، مینودشت ، گنبد ، آزادشهر ، رامیان ، علی آباد)

2- مشخصات اسناد  : مطابق اسناد انتخاب مشاور  و نمونه قرارداد

3-مدت انجام کار :از تاریخ 01/02/98 به مدت یکسال می باشد.

4-محل اجرای کار:  در محدوده ناحیه شرق استان گلستان

5-مبلغ برآوردی      12.960.050.304   ریال

6-نحوه انجام کار : مطابق اسناد انتخاب مشاور و نمونه قرارداد

فروش اسناد: متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ 300.000 ریال بابت اسناد انتخاب مشاور بحساب فراگير 3136038140 نزد بانك تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان ، جهت دریافت اسناد از تاریخ 25/12/97 لغایت 05/01/98 ساعت 7:30 الی 15:30 به غیر از ایام تعطیل به آدرس گرگان ، ابتدای جاده آق قلا، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها مراجعه نمایند.  وهمچنین از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي‌باشد.

7-محل و مهلت تسلیم پیشنهادها : گرگان خیابان ولیعصر عدالت 23 طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان و مهلت آن تا ساعت 10 روز دوشنبه 19/01/98

8-محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه: در ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 19/01/98 همان روز در دفتر امورتدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مي‌باشد.

9-شرکت توزیع نیروی  برق استان گلستان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات  مختار  می باشد. برندگان اول و دوم اسناد انتخاب مشاور  براساس قانون برگزاری مناقصات تعیین میشوند.

10-دستگاه نظارت :  معاونت مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد.

11- کارفرما مختار است کار مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

12-کلیه کسورات قانونی متعلقه به قرارداد بعهده مشاور  بوده و کارفرما در زمان پرداخت وجه هر صورت حساب یا صورت وضعیت این کسورات و عوارض را کسر و بحسابهای ذیربط واریز خواهد نمود.ببب

13 رفتار مشاوران در پاسخ به دعوتنامه، مشارکت در دعوتنامه و  با  رعایت مهلت های قانونی به سازمان برنامه و بودجه کل کشور اعلام می شود تا با مشاوران متخلف بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود. 

14- در صورتیکه برنده حاضر به انعقاد قرارداد و یا انجام معامله با مبلغ پیشنهادی مندرج در برگ پیشنهاد قیمت طی مهلت تعیین شده توسط کارفرما نشود ،رفتار برنده با رعایت مهلت های قانونی به سازمان برنامه و بودجه کل کشور اعلام می شود تا با مشاوران متخلف بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

15- مهر وامضا اسناد: تمام اسناد از جمله این دعوت نامه باید به مهر وامضای مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و در پاکت ب همراه مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده و همراه با  پاکت ج تسلیم گردد.

16- پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش یا عدم تکمیل فرم پیشنهاد قیمت اسناد و پیشنهاداتی که بعد ار انقضاء مدت مقرر واصل شود مردود است.

17- ضمنا دعوتنامه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets. Mporg.ir     قابل دسترسی می باشد وجهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32684412-3262949-017 تماس حاصل نمایید.

18- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد انتخاب مشاور  مندرج است.

19- ذکر شماره اسناد انتخاب مشاور روی پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی آزاد است.

20- در صورت عدم تمایل به شرکت مراتب را بصورت کتبی و با فکس شماره 32627430-017 اعلام فرمائید.

 

 

 

 حسين كرمي

 مدير امور تداركات و قراردادها

 
 
 

 

 

 

 

 

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.